Unicode to Preeti Converter


"Unicode to Preeti converter" is a online tool convert unicode to nepali font to be like preeti, khaki and another Nepali fonts. This unicode to preeti converter converts Unicode font to Nepali font

तलको बक्समा युनिकोड फन्टमा टाइप गर्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस् :

युनिकोडका अक्षरहरू अनुसारको प्रीति फन्टका अक्षरहरू तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

Copy

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:


माथी प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

Copy

Special Characters : र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण ।

©Neptop
<iframe style="border: none; height: 540px; width: 100%;" src="http://preeti.neptop.com/preeti-unicode.php" frameborder="0"></iframe>

What is Unicode to Preeti Converter

Unicode to preeti converter is an online tool. Its tools convert unicode to preeti and other Nepali fonts. Neptop unicode to Preeti converter easily and automatically converts unicode font to preeti and Nepali fonts..

We can paste or write a unicode font in the box above. The unicode font in the box below will be converted to preeti font. Not only this, with the help of this tool you can copy preeti font text in one click. You can copy preeti text by selecting the copy option above the preeti box. Its unicode to preeti converter page powered by neptop.com.